Tugas Pengurus Remaja Masjid

Sebagai sebuah organisasi yang berkaitan dengan masjid, Remas Irma atau Risma memiliki tugas pokok sebagai sebuah organisasi apabila anda merujuk kepada SK Dirjen Bimis tahun 948 tahun 2018 tentang pedoman pembinaan remaja dan pemuda masjid.

tugas pengurus remaja Masjid

pontren.com – assalaamu’alaikum, Dalam SK Dirjen dimaksud, sebagai organisasi Remaja masjid mempunyai 4 tugas pokok yaitu;

  1. Kaderisasi;
  2. Pengembangan diri; dan
  3. Pengembangan wawasan keagamaan;
  4. Pemberdayaan ekonomi, sosial klan budaya.

Dalam memenuhi tugas pokok diatas, perlu diketahui apa saja wilayah kewajiban tanggungjawab dan wewenang dari para pengurusnya.

Baca : SK Pengurus Remaja dan Pemuda Masjid

Berikut adalah uraian singkat mengenai pembagian tugas pengurus remaja dan pemuda masjid dalam mencapai keempat tugas pokok diatas.

Dan tentunya dalam hal wewenang dan tugas, kesemuanya bermuara kepada kaderisasi, pengembangan diri, pengembangan wawasan keagamaan serta pemberdayaan ekonomi, sosial, klan dan budaya secara khusus di kalangan remaja dan pemuda serta ummat pada umumnya.

Langsung saja ikan sepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagooos.

Tugas Ketua Remaja Masjid

Menjadi pemimpin organisasi secara langsung dalam kepengurusan Remaja Masjid dan menjadi tokoh utama berperan sentral dalam kebijakan baik dalam hal hubungan organisasi remaja masjid dengan pihak luar semisal kecamatan, Kementerian Agama, lembaga Pendidikan.

Contoh, memimpin dan bertanggungjawabdalam penyusunan rencana program kerja tahunan.

Mengatur pembagian tugas bidang atau badan dalam organisasi remaja masjid seperti perencanaan kegiatan, waktu, delegasi penanggungjawab maupun rancangan kegiatan dalam satu tahun.

Membuat laporan kepada pembina yaitu takmir masjid yang dapat diteruskan kepada pihak yang berkaitan semisal KUA, Kecamatan ataupun Kantor Kementerian Agama.

Tugas Wakil Ketua Remaja Masjid

Melakukan support dan bantuan terhadap tugas Ketua Remaja Masjid serta mengambil alih tugas apabila Ketua berhalangan hadir.

Baca : Struktur Organisasi Kepengurusan Remaja Masjid Susunan Pengurus

Melaksanakan perintah dari Ketua dalam mengkoordinasikan bidang bidang tertentu yang di delegasikan kepadanya.

Tugas Sekretaris Risma

Fungsi utama seorang sekretaris adalah untuk menyediakan layanan administrasi untuk mendukung operasi organisasi Remaja Masjid.

Yang termasik didalamnya yaitu Melaksanakan kegiatan yang berkenaan dengan tata kelola administrasi kesekretariatan (surat menyurat, arsip dan lain sebagainya) dan melakukan koordinasi antar pengurus Remaja masjid serta antar lembaga/kelembagaan.

Bersama dengan Ketua Remaja Masjid membuat surat keputusan rencana kerja Organisasi Remaja Masjid.

tugas pokok organisasi remaja masjid
4 tugas pokok organisasi Remaja dan Pemuda Masjid

Bersama dengan bendahara dan ketua remaja masjid merupakan tim kerja keuangan (TKK) atau pihak yang memiliki otoritas keuangan dalam tubuh pengurus remaja Masjid.

Membuat pengaturan jadwal kegiatan dengan berkoordinasi dengan pihak pihak terkait baik internal (ketua, bendahara, ketua bidang, dll) maupun pihak eksternal (takmir masjid, instansi, organisasi yang lain).

Baca : Remaja Masjid Struktur dan tugas serta peraturan dan cara pembentukan

Melakukan pengarsipan berbagai berkas yang berkaitan dengan organisasi, Sekretaris ditugaskan untuk mengajukan dokumen penting seperti proposal, surat masuk, surat keluar dan dokumen lain yang dianggap berharga.

Tugas Bendahara Irma

Melakukan usaha dan upaya dalam mendapatkan tambahan dana bagi kas organisasi dan berkoordinasi dengan pihak dalam (internal) yaitu Ketua, wakil ketua dan para ketua bidang organisasi remaja masjd. Termasuk pihak luar atau eksternal seperti instansi, takmir masjid, perusahaan termasuk pihak potensial sebagai penyandang dana.

Sebagai orang yang menerima, menyimpan, dan sekaligus penanggung jawab pengeluaran uang atas persetujuan dari ketua remaja masjid.

Baca : SK Dirjen Bimis NO 948 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN REMAJA DAN PEMUDA MASJID

Membuat laporan secara lisan dan secara tertulis kepada ketua Remaja Masjid.

Membuat keadaan manajemen dan pelaporan keuangan dana organisasi secara transparan dan akuntabel, bisa dikses dengan mudah oleh kalangan yang berkait.

Tugas Ketua Bidang

Apabila terdapat pembagian seksi bidang ataupun namanya apalah disebut maka tugas dari bidang dapat dipersempit secara spesifik sesuai dengan bidangnya.

perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bidang berkoordinasi dengan anggota, sekretaris, bendahara dan ketua remaja masjid;
pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan Bidang;
pelaksanaan kegiatan Bidang yang telah disetujui oleh para pengurus remaja masjid;

itulah gambaran umum job deskripsi atau job decription berkenaan dengan pengurus remaja masjid dengan 4 tugas pokok sebagai sebuah organisasi keagamaan.

Wilujeng dalu, wassalaamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.

Tinggalkan Balasan