Mangsa Ketiga Tantri Basa Jawa kelas 3 kunci Jawaban hal 54 55 56

mangsa ketiga
Share

Mangsa ketiga kadhang kala dirasakake abot banget dening masyarakat. Musim kemarau kadangkala dirasakan sangat berat oleh masyarakat.

Akeh wong sing kangelan golek banyu resik. Sumur-sumur padha asat. Banyak orang yang kesulitan mencari air bersih. Sumur-sumur pada habis airnya.

Saliyane iku para tani padha bingung amarga sawahe padha nela. Selain itu, para petani pada bingung karena sawahnya pada pecah pecah retak.

Saluran irigasi garing ora ana iline banyu babar pisan. Saluran irigasi kering tidak ada aliran air samasekali.

Tetuwuhan kaya dene palawija, padha mati amarga ora kumanan banyu. Tumbuhan semisal palawija pada mati karena tidak kebagian air.

Mula kanggo ngawekani kahanan kasebut, pemerintah mbangun bendungan utawa wadhuk. Oleh karena itu, untuk mewaspadai situasi tersebut, pemerintah membangun bendungan atau waduk.

Bendungan sing ana ing wewengkon Jawa Timur upamane wadhuk Karang Kates ing Malang, Wadhuk Pondhok ing Ngawi, lan Wadhuk Selareja ing Ngantang.

Bendungan yang ada di wilayah Jawa timur seperti Waduk Karangkates di Malang, waduk Pondok di Ngawi dan Waduk selareja di Ngantang.

Wadhuk Minangka Tandhon Banyu

Wadhuk-wadhuk mau minangka tandhon banyu kanggo ngawekani tekane mangsa ketiga. Waduk – waduk tadi sebagai tempat tandon air untuk mewaspadai datangnya musim kemarau.

Sakliyane iku, masyarakat uga kudu bisa melu njaga lestarine lingkungan. Selain itu, masyarakat juga harus bisa ikut menjaga kelestarian alam.

Aja sakepanake dhewe nebang witwitan. Program “Satu Orang Satu Pohon” ayo ditindakake. Jangan seenaknya sendiri menebang pepohonan. Siji uwong siji uwit mari dilakukan.

Amarga wit-witan iku gedhe banget mupangate tumrap panguripan. Karena pepohonan itu sangat bermanfaat untuk kehidupan.

Sakliyane ngasilake oksigen, wit-witan uga bisa nyengkerem lemah supaya ora nganti longsor yen keglontor banyu udan. Selain menghasilkan oksigen, pepohonan juga bisa mencengkeram tanah supaya tidak sampai longsor jika kena gelontoran air hujan.

Wit-witan uga bisa nyimpen banyu, supaya nalika mangsa ketiga ora nganti larang banyu. Pohon-pohonan juga bisa menyimpan air, supaya pada saat musim kemarai tidak sampai kesulitan air.

Kata kata sulit tegese tembung mangsa ketiga

berikut ini adalah kata kata sulit yang ada pada crita basa Jawa mangsa ketiga tegese artinya Bahasa Indonesia dan Basa Jawa.

Nela tegese pecah-pecah utawa retak-retak (tanah)
Tetuwuhan tegese yaiku tumbuh-tumbuhan
Ngawekani tegese yaiku mewaspadai
Wewengkon tegese yaiku wilayah, papan panggonan, tempat
Mupangate tegese yaiku manfaate

Kunci Jawaban Tantri Basa Jawa kelas 3 halaman 54 55 56

Kunci Jawaban
Tantri Basa Jawa kelas 3
halaman 54 55 56

Wangsulana pitakon ing ngisor iki kanthi milih salah sijine wangsulan sing bener! Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan memilih salah satu jawaban yang benar!

Wacan ing dhuwur irah-irahane … B. Mangsa Ketiga. Bacaan diatas judulnya adalah B. Musim kemarau.

Nalika mangsa ketiga akeh warga sing … A. kangelan golek banyu resik. Pada saat musim kemarau, banyak warga yang A. Kesulitan mencari air bersih.

Tetuwuhan sing mati nalika mangsa ketiga upamane …. A. Palawija Tumbuh tumbuhan yang mati pada saat musim kemarau contohnya A. Palawija.

Sing ditindakake pemerintah kanggo ngawekani tekane mangsa ketiga yaiku …. C. nggawe wadhuk. Yang dilakukan pemerintah untuk mewaspadai datangnya musim kemarau adalah C. Membuat waduk.

Wadhuk Pondhok dumunung ing wewengkon …. B.Ngawi. Waduk Pondhok letaknya di Wilayahh B. Ngawi.

Sing bisa ditindakake masyarakat kanggo nanggulangi larang banyu …. A. njaga lestarine lingkungan lan nandur wit-witan. Yang bisa dilakukan masyarakat untuk menanggulangi susah air A. Menjaga kelestarian lingkungan.

Saiki mangsa ketiga mula larang banyu resik. Mangsa ketiga kosok baline …. A.mangsa rendheng. Sekarang musim kemaru maka susah air bersih. Musim kemarau kebalikannya adalah A. Musim hujan.

Ing ngisor iki sing ora kalebu mupangate wit-witan yaiku …. C. nyengkerem lemah. Dibawah ini yang masuk manfaat pepohonan adalah C. Mencengkeram tanah.

Bapak gugur gunung ngresiki gorong-gorong. gugur gunung tegese …. A. gotong royong. Bapak gugur gunung membersihkan gorong-gorong. Gugur Gunung artinya A. Gotong Royong.

Bapak ngangsu banyu ing sendhang. banyu krama inggile …. A. Toya. Bapak mengambil air di sumber air. Air bahasa krama inggilnya yaitu Toya.

Wangsulana pitakon ing ngisor iki! (Pitakon Mangsa Ketiga)

mangsa rendheng

Sebutna 3 wae tetuwuhan sing bisa urip ing mangsa ketiga! Pari gaga, kacang ijo, kacang brol. Sebutkan 3 saja tumbuhan yang bisa hidup pada musim kemarau! padi gaga, kacang hijau, kacang tanah.

Kadadean apa wae sing bisa dumadi nalika mangsa rendheng? Banjir. Kejadian apa saja yang bisa terjadi pada saat musim hujan? banjir.

Apa sing bisa kotindakake kanggo nanggulangi banjir nalika mangsa rendheng? Ora mbuwang wuwuh sembarangan, nandur wit witan. Apa yang bisa di lakukan untuk menanggulangi banjir pada saat musim hujan? tidak membuang sampah sembarangan, menanam pepohonan.

Apa wae mupangate wit-witan tumrap panguripan? Ngasilake oksigen, nyengkrem lemah, nyimpen banyu. Apa saja manfaat pepohonan dalam kehidupan? menghasilkan oksigen, mencengkeram tanah, menyimpan air.

Apa wae mupangate wadhuk? minangka tandhon banyu kanggo ngawekani tekane mangsa ketiga. apa saja manfaatnya waduk? sebagai tandon air untuk mewaspadai datangnya musim kemarau.

demikian bacaan crita basa Jawa mangsa ketiga, kunci jawaban tantri bahasa jawa halaman 54 55 56. wilujeng dalu, wassalaamu’alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.


Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.