Kitab Kuning untuk KBM Madrasah Diniyah Takmiliyah

Kitab Kuning untuk KBM Madrasah Diniyah Takmiliyah

Dalam petunjuk Teknis pada SK Dirjen Pendis nomor 3633 TAHUN 2023 menyebutkan bahwa Perangkat ajar dalam konteks Madrasah Diniyah Takmiliyah adalah berbasis kitab/ turats yang pilihan kitabnya ditentukan oleh pengelolanya dan diberikan keleluasaan dalam pengembangannya.

pontren.com – assalaamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, Selanjutnya untuk refrensi pembelajaran berupa kitab kuning maupun buku berbahasa Arab dan lain sebagainya sebagai sumber acuan yang dapat diadopsi dan diimplementasikan oleh guru/ustadz dalam proses kegiatan belajar mengajar.

Pada bagian refrensi pembelajaran dapat ditentukan dan dikembangkan oleh masing-masing lembaga Madrasah Diniyah Takmiliyah sesuai dengan kemampuan dan daya dukung di setiap lembaga masing-masing.

Adapun contoh buku/kitab yang dapat digunakan untuk refrensi pembelajaran di tiap mata Pelajaran berdasarkan jenis tingkatannya dalam juknis adalah sebagai berikut berdasarkan kelas, jenjang ula wustha ulya al-Jami’ah dan nama kitab kuning untuk KBM Santri Madin.

Adapun daftar nama-nama kitab kuning untuk pegangan dalam kegiatan belajar madrasah diniyah takmiliyah adalah sebagai berikut ini;

Tingkat Ula (6 Tahun)

Kelas 1

Al Qur’an : Juz Amma
Tauhid : Aqidatul Mubtadiin (Ustadz Ahmad Jazuli)
Akhlak : Ngudi Susilo (KH. Bisri Mustofa)
Fiqih : Fashatalan (KH. R. Asnawi Kudus)
Bahasa Arab : Ro’sun Sirah (lirboyo)

Kelas 2

Al Qur’an : Juz Amma
Tajwid : Tajwid Praktis
Tauhid : Tauhid Jawan (KH. Asnawi Kudus)
Akhlak : Mitra Sejati (KH. Bisri Musthofa)
Fiqih : Fashalatan
Bahasa Arab : Al Arabiyah Lin Nasyiin Juz 1

Kelas 3

Al Qur’an : Al Qur’an
Tajwid : Syifaul Janan
Tauhid : Durusul Aqoid Diniyyah Juz 1
Akhlak : Kitab Ala la (lirboyo)
Fiqih : Almabadi’ Al Fiqhiyyah Juz 1
Aswaja : Aswaja
Bahasa Arab : Al Arabiyyah Lin Nisyiin Juz 2 (Dr.Mahmud Ismail)

Kelas 4

Al Qur’an : Al Qur’an
Tajwid : Tuhfatul Atfal
Hadis : Al Hadits Assohihah
Tauhid : Durusul Aqoid Diniyyah Juz 2
Akhlak : Akhlaq Lil Banin Juz 1 (Syaikh Umar Bin Ahmad Barja)
Fiqih : Al Mabadiul Al Fiqhiyyah Juz 2
Tarikh Islam : Khulashah Nurul Yaqin Juz 1
Bahasa Arab : Al Arabiyah Lin Nasyiin Juz 3
Nahwu : Sulamul Mubtadi
Sharaf : Amtsilatutashrifiyah
Aswaja : Aswaja

Kelas 5

Al Qur’an : Al Qur’an /Juz Amma
Tajwid : Hidaytaul Mustafid
Hadis : Matan Arbain Nawawi
Tauhid : Aqidatul Awam
Akhlak : Akhlaq Lil Banin 2 (Syaikh Umar Bin Ahmad Barja)
Fiqih : Safinatu Sholat
Tarikh Islam : Khulashah Nurul Yaqin Juz 2
Bahasa Arab : Al Arabiyah Lin Nasyiin Juz 4
Nahwu : Simarul Janiyyah
Sharaf : Amtsilatutashrifiyah
Aswaja : Aswaja

Kelas 6

Al Qur’an : Al Qur’an
Hadis : Arbain Nawawi
Tauhid : Kharidatul Bahiyyah (Syekh Ahmad Dardir)
Akhlak : Washaya (Muhammad Syakir bin Ahmad Bin Abdul Qadir)
Fiqih : Safinatinnaja
Tarikh Islam : Khulashah Nurul Yaqin Juz 3
Bahasa Arab : Al Arabiyah Lin Nasyiin Juz 5
Nahwu : Jurumiyah
Sharaf : Attasrif AlIstilahi
Aswaja : Aswaja Annahdhiyyah

Tingkat Ula (4 Tahun)

Kelas 1

Al Qur’an : Al Qur’an
Tajwid : Syifaul Janan
Tauhid : Durusul Aqoid Diniyyah Juz 1
Akhlak : Kitab Ala la (Lirboyo)
Fiqih : Mabadiul Fiqh Juz 1
Aswaja : Aswaja
Bahasa Arab : Ro’sun Sirah (Lirboyo)

Kelas 2

Al Qur’an : Al Qur’an
Tajwid : Tuhfatul Atfal
Hadis : Al Ahadits Assohihah
Tauhid : Durusul Aqoid Diniyyah Juz 2
Akhlak : Akhlaq Lil Banin (Syaikh Umar Bin Ahmad Barja)
Fiqih : Mabadiul Fiqh Juz 2
Tarikh Islam : Khulashah Nurul Yaqin Juz 1
Bahasa Arab : Al arabiyah lin nasyiin Juz 1
Nahwu : Sulamul Mubtadi
Sharaf : Amtsilatutashrifiyah
Aswaja : Aswaja

Kelas 3

Al Qur’an : Al Qur’an / Juz Amma
Tajwid : Hidaytaul Mustafid
Hadis : Matan Arbain Nawawi
Tauhid : Aqidatul Awam
Akhlak : Akhlaq Lil Banin 2 (Syaikh Umar Bin Ahmad Barja)
Fiqih : Safinatu Sholat
Tarikh Islam : Khulashah Nurul Yaqin Juz 2
Bahasa Arab : Al Arabiyah Lin Nasyiin juz 2
Nahwu : Simarul Janiyyah
Sharaf : Amtsilatutashrifiyah
Aswaja : Aswaja

Kelas 4

Al Qur’an : Al Qur’an
Hadis : Arbain Nawawi
Tauhid : Kharidatul Bahiyyah (Syekh Ahmad Dardir)
Akhlak : Washaya (Muhammad Syakir bin Ahmad bin Abdul Qadir)
Fiqih : Safinatinnaja
Tarikh Islam : Khulashah Nurul Yaqin Juz 3
Bahasa Arab : Al Arabiyah Lin nasyiin Juz 3
Nahwu : Jurumiyah
Sharaf : Attasrif AlIstilahi
Aswaja : Aswaja Annahdhiyyah

Tingkat Wustha (3 Tahun)

Kelas 1

Tafsir : Tafsir Jalalain
Hadis : Bulughul Marom
Tauhid : Qathrul Ghaits
Akhlak : Ta’lim Muta’allim
Fiqih : Bafadol
Tarikh Islam : Al Tarikh Al Haditsiyyah (Muhammad al Maliki)
Nahwu : AlImrithi
Sharaf : Nadzomul Maqsud

Kelas 2

Tafsir : Tafsir Jalalain

Hadis : Bulughul Marom
Tauhid : Jawahirul Kalamiyah
Akhlak : Talim Muta`alim
Fiqih : Fathul Qorib
Tarikh Islam : Al Tarikh Al Haditsiyyah (Muhammad al Maliki)
Nahwu : Imrithi
Sharaf : Qawaidul I’lal

Kelas 3

Tafsir : Tafsir Jalalain
Hadis : Bulughul Marom
Tauhid : Tijan Ad Darori
Akhlak : Talim Muta`alim
Fiqih : Fathul Qorib
Tarikh Islam : Al Tarikh Al Haditsiyyah (Muhammad al Maliki)
Nahwu : Alfiyyah Ibnu Malik
Ilmu faridl : Ilmul Mawarits (K.H.Syamsudin)

Tingkat Wustha (2 Tahun)

Kelas 1

Al Qur’an : Al Qur’an
Hadits : Bulughul Marom
Aqidah : Jawahirul Kalamiyyah
Akhlak : Adabul ‘Alim wal Muta’allim
Fiqih : Bafadol
Tarikh : Durus Tarikh Islamy Juz 1
Bahasa Arab : : Al arabiyah lin nasyiin Juz 4
Aswaja : Aswaja

Kelas 2

Al Qur’an : Al Qur’an
Hadits : Bulughul Marom
Aqidah : Tijan Darori
Akhlak : Adabul ‘Alim wal Muta’allim
Fiqih : Fathul Qorib
Tarikh : Durus Tarikh Islamy Juz 2
Bahasa Arab : Al arabiyah Linnasyiin Juz 5
Aswaja : Aswaja

Tingkat Ulya (3 Tahun)

Kelas 1

Tafsir : Tafsir Jalalain
Ilmu Tafsir : Ilmu Tafsir
Hadis : Riyadussolihin
Ilmu Hadis : Minhatul Mughits
Tauhid : Kifayatul Awam
Fiqih : Fathul mu’in
Ushul Fiqh : Tashilut Thuruqot
Nahwu & Sharaf : Alfiyah Ibnu Malik
Balaghah : Husnussiyagoh

Kelas 2

Tafsir : Tafsir Jalalain
Ilmu Tafsir : Qowaidul Asasiyyah Fi Ulumul Quran (Abuya Sayid Muhammad)
Hadis : Riyadussolihin
Ilmu Hadis : Qowaidul Asasiyyah Fi Ulumul Hadist (Abuya Sayid Muhammad)
Tauhid : Kifayatul Awam
Fiqih : Fathul Mu’in
Ushul Fiqh : Assulam
Nahwu & Sharaf : Alfiyah Ibnu Malik
Balaghah : Jauhar Al-Maknun

Kelas 3

Tafsir : Tafsir Jalalain
Hadis : Riyadussolihin
Fiqih : Fathul Mu’in
Qawaid Fiqhiyyah : Faroidul Fikhiyyah
Ilmu ‘Arudl : Nadmul Arud
Balaghah : Jauhar Al-Maknun
Ilmu Manthiq : As-Sulam Al Munauraq

Tingkat Ulya (2 Tahun)

Kelas 1

Al Qur’an : Tafsir Jalalain
Hadits : Riyadussolihin
Aqidah : Ummul Barohin
Akhlak : Talim Muta`alim
Fiqih : Fathul mu’in
Tarikh : Durus Tarikh Islamy Juz 1
Bahasa Arab : Al arabiyah lin nasyiin Juz 6
Aswaja : Aswaja

Kelas 2

Al Qur’an : Tafsir Jalalain
Hadits : Riyadussolihin
Aqidah : Ummul Barohin
Akhlak : Talim Muta`alim
Fiqih : Fathul mu’in
Tarikh : Durus Tarikh Islamy Juz 2
Bahasa Arab : Al arabiyah Lin Nasyiin Juz 6
Aswaja : Aswaja

Dalam Juknis ini tidak memberikan rekomendasi untuk kitab jenjang madin Al-Jami’ah. mungkin saja karena luasnya pilihan dan banyaknya kitab yang bisa menjadi referensi untuk KBM Madin tingkat jenjang perguruan tinggi.

Dan tentunya pembelajaran kitab kitab ini menyesuaikan dengan kemampuan guru ustadz ustadzahnya dalam menyampaikan materi pembelajaran.

Apabila memang kemampuannya menggunakan kitab terjemahan ataupun buku mata pelajaran PAI yang sesuai dengan jenjangnya, siapa pula yang akan memarahi anda apabila memakai buku terjemahan.

Demikian sekedar informasi tentang referensi kitab kuning untuk kegiatan belajar mengajar pada Madin atau Madrasah Diniyah Takmiliyah baik MDTA MDTW MDTU ataupun DTA DTW DTU alias sekolah arab Madin sore hari mengacu kepada juknis Kemenag.

Akhirnya selsai sudah tentang informasi daftar nama Kitab Kuning untuk KBM Madrasah Diniyah Takmiliyahwilujeng sonten selamat sore salam kenal dan wassalamu’alaikum.

Postingan baru : Kami usahakan Jadwal hari Senin dan Jumat akan ada tambahan postingan artikel baru. Terima kasih sudah menyimak. saran dan kritik serta sumbangan artikel kami tunggu. contact info : cspontren@yahoo.com twitter : PontrenDotCom FB : Gadung Giri

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*