Unsur Intrinsik Ekstrinsik Cerkak Bahasa Jawa

Unsur Intrinsik Ekstrinsik Cerkak Bahasa Jawa

Unsur intrinsik ekstrinsik Cerkak Bahasa Jawa beserta arti dan penjelasan sekilas untuk memudahkan dalam memahami mapel B. Jawa SMP MTs kelas VIII / 8 (delapan).

pontren.com – assalaamu’alaikum, struktur teks crita cekak atau cerkak ana unsur instrinsik lan ekstrinsik.

Apa iku?

Iki penjelasane pengertian utowo pangertene unsur intrinsik cerkak lan unsure ekstrinsik crita cekak.

Jelasno Unsur Intrinsik Ekstrinsik Cerkak

Tanpa basa basi, Unsur intrinsik saka cerkak (cerita Cekak), yaiku tema, latar/setting, alur/plot, lan paraga/pamaragan (penokohan), sudut pandang, amanat/pesen, lan nilai budi pakarti.

Artinya, Unsur intrinsik dari cerkak (cerita cekak atau cerita pendek) adalah tema, latar, alur, penokohan, sudut pandang, amanat, dan nilai budi pekerti.

Wondene Unsur ekstrinsik saka cerkak yaiku gegayutane crita karo kanyatan ing masyarakat, kaya ta adat istiadat, budaya, perilaku, lan sikap masyarakat.

Adapun unsur ekstrinsik dari cerkak (certa cekak Bahasa Jawa) yaitu berkaitannya cerita dengan kenataan pada masyarakat semisal adat istiadat, kebudayaan, perilaku dan sikap masyarakat.

Unsur Unsur Instrinsik Cerkak (penjelasan dalam Bahasa Jawa)

unsur intrinsik cerkak
crita cekak dolan nang taman wisata Jurug Solo

Berikut ini adalah unsur-unsur intrinsik dalam cerpen (cerita pendek) bahasa Jawa yang kita sebut dengan crita cekak (cerkak).

Tema yaiku gagasan utawa idhe sing dadi underane crita, bisa dititik langsung saka ukara-ukara ing teks, utawa dijupuk saka inti critane.

artinya tema adalah gagasan atau ide yang menjadi pegangan cerita, bisa dilihat langsung dari kata kata pada teks atau mengambil dari inti cerita.

Alur utawa plot yaiku rerangkene kedadean ing sawijining cerkak. Alur lumrahe dumadi kanthi tahapan:

  1. pangenalan/ eksposisi,
  2. panantangan/konflik,
  3. klimaks, lan
  4. pamungkasan konflik (peleraian).

Rerangken crita kang diwiwiti saka asale kedadean nganti akhire kedadean kanthi runtut diarani alur maju, dene rerangken kang diwiwiti saka akhire kedadean diarani alur mundur.

Alur atau plot adalah rangkaian kejadian pada sebuah cerita pendek. Lazimnya terjadi dengan tahapan;

  1. Pengenalan/eksposisi
  2. Konflik
  3. Klimaks; dan
  4. Penyelesaian masalah/konflik.

Latar atau setting yaiku kabeh katrangan sing bisa dijupuk saka teks cerkak ngenani papan panggonan, waktu/wayah, lan swasana.

Latar atau setting yaitu semua keterangan yang bisa diambil dari teks certa pendek berkenaan dengan tempat peristiwa, waktu dan suasana.

Paraga utawa pamaragan yaiku paraga ciptaan sing ana ing teks cerkak. Pamaragan (penokohan) yaiku kepriye anggone nemtokake wujud lan watake paraga salaras karo critane.

Paraga atau pamaragan memiliki arti penokohan yaitu tokoh ciptaan yang ada dalam cerita pendek. Penokohan yaitu bagaimana menentukan wujud serta watak para tokoh sejalan dengan cerita dalam teks.

Sudut pandang yaiku empan-papane sing nyritakake ana ing sajroning crita, bisa dititik tembung sesulih kanggo paraga utama ing cerkak.

maksud Sudut pandang adalah kedudukan orang yang menceritakan dalam kisah. Bisa dilihat dalam kata ganti untuk pemeran utama dalam cerita pendek.

Amanat utawa pesen yaiku piweling/pesen sing kaandharake pangripta/penulis katujokake marang sing maca.

Saka amanat utawa pesen bisa dijupuk hikmahe lan bisa dicocokake sambung rapete karo panguripan ing saben dinane.

Amanat atau pesan adalah pesan yang dibuat oleh penulis ditujukan kepada yang membaca.

Dari amanat pesan dalam bacaan bisa diambil hikmah dan bisa di cocokkan dengan hal berkaitan dengan kehidupan sehari-hari.

Unsur ekstrinsik cerkak yaiku gambaran ngenani jaman, adat istiadat, budaya, perilaku lan sikap masyarakat sing bisa ditintingi saka cerkak.

Artinya adalah unsur intrinsik cerita pendek (crita cekak) yaitu gambaran tentang zaman, adat istiadat, kebudayaan, tingkah laku dan sikap masyarakat yang bisa di lihat dari cerkak.

Demikianlah informasi mengenai unsur intrinsik ekstrinsik cerkak Bahasa Jawa yang kami terjemahkan kedalam Bahasa Indonesia dari Boso Jowo. Salam kenal dan wassalaamu’alaikum.

Tentang

salam blogger

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*