Undha Usuk Basa Jawa

Tingkat tutur basa ugi dipun sebut undha-usuking basa. Undha usuking basa wonten 2 inggih menika basa ngoko lan basa krama. Tingkatan tutur basa uga disebut undha – usuking basa. Kaperang dadi pira? Jenis Undha usuking basa Jawa cacahe ana 2 (loro) yaiku basa ngoko lan basa krama.

pontren.com – assalaamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, kali ini kita akan membahas tentang undha usuking Basa Jawa lengkap dengan contoh soal beserta Jawabannya dalam Bahasa halus serta biasa (ngoko kasar).

Langsung saja berikut yang bisa kami sampaikan.

Menapa ingkang dipunsebut undha- usuk basa jawi? Undha usuk basa inggih menika tatanan basa ingkang wonten ing basa jawi.

Apa kang disebut undha – usuk basa Jawa? Undha usuk basa jawa yaiku tatanan basa kang ana ing Basa Jawa.

Apakah yang disebut dengan undha usuk bahasa Jawa? Undha usuk bahasa Jawa yaitu tatanan bahasa yang ada dalam Bahasa Jawa.

Kasebutna jinising undha- usuk basa kaliyan tuladhanipun! Jinising undha- usuk basa inggih menika basa ngoko (menyang, mangan, ngombe, lan sapanunggalane), kaliyan basa krama (tindhak, dhahar, ngunjuk, lan sapanunggalane)

Sebutna jinise undha-usuk basa lan contone! Jinise undha usuk basa yaiku basa ngoko, contone yaiku (menyang, mangan, ngombe, lan sapanunggalane) lan basa krama ((tindhak, dhahar, ngunjuk, lan sapanunggalane)

Sebutkan jenisnya undha – usuk dan contohnya! Jenisnya undha usuk basa yaitu basa ngoko (kasar) contohnya yaitu (kata menyang, mangan, ngombe, lan sapanunggalane) dan bahasa halus (contoh kata : tindhak, dhahar, ngunjuk, lan sapanunggalane)

Contoh Soal dan Kunci Jawaban Undha Usuk Basa Jawa

Kados pundi cak-cakanipun basa ngoko lan basa krama?

Cak-cakanipun basa ngoko:

 • rembugan antawisipun tiyang sababag ingkang rumaket pasrawunganipun (bocah- bocah, kanca-kanca, lsp)
 • tiyang ingkang yuswa lan pangkate sami
 • ingkang guneman langkung sepuh tinimbang ingkang dipun ajak rembugan

Cak- cakanipun basa krama :

 • Dipun ginaaken tiyang nem menawi matur kaliyan tiyang ingkang langkung sepuh/ tiyang sepuh
 • Dipun ginaaken antawisipun tiyang ingkang dereng tepang utawi dereng rumaket

Kepriye cak-cakane basa ngoko lan basa krama?

 • Pacelathon antarane wong kang gebag kang raket srawunge (bocah-bocah, kanca, lan sakpiturute).
 • Wong kang umur lan pangkate padha
 • Kang muni luwih tuwa tinimbang kang dijak omongan.

Cak-cakane basa krama

 • Di enggo uwong enom menawa ngomong marang uwong kang luwih tuwa, utawa wong tuwane.
 • Dienggo wong kang durung kenal lan durung pati raket kekancan utawa pasedulurane.

Bagaimanakah penerapan bahasa ngoko dan kromo?

Penerapan atau penggunaan basa ngoko

 • Percakapan antara orang yang seimbang yang dekat dalam pertemanan (anak-anak, teman-teman, dll)
 • Orang yang umur dan pangkatnya sama/seimbang/setara.
 • Yang berbicara lebih tua daripada yang diajak ngobrol.

Penggunaan atau penerapan basa krama

 • Dipergunakan orang muda apabila berbicara dengan orang yang lebih tua atau orang tua.
 • Dipergunakan diantara orang yang belum begitu kenal atau belum begitu akrab.

Demikianlah informasi tentang Undha Usuk Basa Jawa materi kelas 7 SMP contoh soal dan jawaban bisa anda copy paste. Maturnuwun sudah mampir, wilujeng sonten, wassalamu’alaikum.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top