Unsur-Unsur Pawarta 5W+1H Basa Jawa, Tuladha ukara Pitakon

Unsur-Unsur Pawarta 5W+1H Basa Jawa, Tuladha ukara Pitakon

Sebutna unsur unsur pawarta bahasa jawa! Lan apa bae? Sebutkanlah apa saja unsur-unsur pawarta dalam Bahasa Jawa (yang mengandung W5+H1)! Apa saja?

Pawarta kang apik iku kudu ngandhut unsur-unsur 5W + 1H, yaiku :

  1. What (apa)
  2. When (kapan)
  3. Where (nang endi)
  4. Who (sapa)
  5. Why (kenging menapa)
  6. How (kados pundi)

Penjelasan utawa andharan saka materi kang ing ndhuwur yaiku kaya sing ana ing ngisor iki;

Unsur-Unsur Pawarta 5W+1H Basa Jawa (unsurnya berita/pemberitaan dalam Bahasa Jawa)

Apa wae unsure pawarta Basa Jawa? Andharna lan wenehana tuladha ukara pitakon lan jawaben!

Adapun unsur-unsur beserta penjelasannya adalah sebagai berikut ini;

1. What (apa)

What (apa) menapa ingkang dipun wartakaken! Apa yang diberitakan.

Ana ing sajroning pawarta, unsur what (apa) iki kudu dadi bab kang wigati kudu kang kudu digatekake. “Apa perkarane/prastawa kang kedaden?

Dalam suatu berita, unsur What (Apa) ini harus menjadi hal utama yang diperhatikan. “Apa masalah/peristiwa yang terjadi?”

Tuladha pitakon unsur what (apa) basa Jawa contoh kalimat seperti ini;

Apa kang dadi motivasimu menangne lomba Kartini?
Apa panemumu pakulinan mangan coklat saben dina?

“Apakah yang menjadi motivasi Anda memenangkan lomba kartini?”
“Apa pandangan Anda tentang kebiasaan makan cokelat setiap hari?”

2. When (kapan)

When (kapan), kapan pawarta kadadeyan? Kapan berita terjadi?

Yaiku sesambungan karo wektu prastawa kasebut. Amarga teks iku sifate faktual, mangka unsur iki ora oleh dipalsokne.

Kudu bener-bener jumbuh karo wektu prastawa kedadean. “kapan prastawa iku kedaden?”

Unsur keempat berkenaan dengan waktu terjadinya masalah/peristiwa tersebut. Berhubung teks berita itu adalah teks yang bersifat faktual, maka unsur keempat ini tidak boleh dipalsukan ya…

Harus benar-benar sesuai dengan waktu terjadinya masalah/peristiwa tersebut. “Kapan masalah/peristiwa itu terjadi?”

Tuladha ukara pitakon when (kapan) unsur pawarta kaya ing ngisor iki;
Kapan Wisata Kemuning buka maneh?
Jam pira ana sepur tabrakan?

“Kapan wisata kemuning buka kembali?”
“Jam berapa ada tabrakan kereta api?

3. Where (nang endi)

5w 1H Bahasa Jawa

Where (nang endi), wonten pundi pawarta kedadeyan?

Kang nomer loro unsur iki gegandhengan karo papan panggonan prastawa utawa kedaden pawarta.

Biasane iso dijelasne kanthi luwih rinci. Tuladhane ing Desa Mardisari Kecamatan Kertosari Kabupaten Temanggung. “Ana ngendi panggonane prastawa utawa kedaden iku?”

Unsur kedua ini berkaitan dengan tempat atau lokasi terjadinya masalah/peristiwa tersebut. Biasanya, dapat dijelaskan secara lebih detail. Misalnya di Desa Mardisari Kecamatan Kertosari Kabupaten Temanggung. “Dimana tempat terjadinya masalah/peristiwa tersebut?

4. Who (sapa)

Who (sapa) sinten ingka dipun wartakaken! Siapa yang diberitakan?

Unsur kang kaping papat yaiku karo sapa utawa uwong kang gegandhengan karo prastawa kang arep diwartakne. Ana kalane sajroning teks pawarta ngamot katrangan saka uwong kang melu ana ing prastawa. “sapa kang melu ana ing prastawa iku?”

Unsur kedua ini berkenaan dengan siapa atau orang yang berkaitan dengan peristiwa yang akan dijadikan berita. Tak jarang, dalam suatu teks berita akan memuat pula pernyataan keterangan dari orang-orang yang terlibat tersebut. “Siapa yang terlibat dalam masalah/peristiwa tersebut?”

Tuladha pitakon nganggo tembung who (sapa)
Contoh kalimat pertanyaan menggunakan who (siapa)

Sapa wae kang nandang lara nalika balbalan ana ing lapangan DPRD Karanganyar?
Sapa kang dadi juara piala dunia taun iki?

Siapa saja yang menderita luka saat sepakbola di lapangan DPRD Karanganyar?
Siapakah yang menjadi juara pada piala dunia tahun ini?

5. Why (kenging menapa)

Why (kenging menapa), kenging menapa pawarta wau saged kedadeyan? Mengapa, kenapa berita tadi bisa terjadi?

Unsure kang nomer angka lima magepokan karo alesane, kenapa prastawa utawa kedaden iku bisa kelakon. Unsure kudu bener-bener diselidiki kanthi ngati-ati lan cermat supayane rikala nyusun teks berita ora bingung lan lali karo prastawa kang wis kedaden. “kenangapa prastawa bisa kedaden?

Unsur kelima ini berkaitan dengan alasan mengapa masalah/peristiwa tersebut dapat terjadi. Unsur ini harus benar-benar diselidiki secara detail supaya ketika menyusun teks berita, tidak bingung atau lupa dengan peristiwa yang sudah terjadi. “Mengapa peristiwa itu bisa terjadi?”

Tuladha ukara pitakon nganggo tembung why (kenangapa) contoh kalimat pertanyaan misalnya seperti ini;

Kenangapa dheweke lunga padahal wektune wis tengah wengi?
Nyangapa sliramu isa ayu banget kaya Dewi Ratih?

“Mengapa dia pergi padahal waktu sudah tengah malam?”
“Kenapa dirimu bisa sangat cakep bagaikan Dewi Kamaratih?

6. How (kados pundi)

kados pundi 5H W1 pawarta Basa Jawa

How (kados pundi), kados pundi kedadeyane pawarta wau? Bagaiman kejadian berita atau informasi tadi?

Wusanane unsur kang keri dewe yaiku kepriye runtute kedaden utawa prastawa kang nembe kabahas.

Lumrahe unsur iki kang kudu dirinci supayane pamiyarsa ora bingung karo saripati pawarta.

Ana ing andharane, kudu nggunakake konjugasi kausalitas, yaiku sebab lan akibate. Unsur pawarta how (kepriye, kepiye) iku kanggo nguwatake unsur why (kenangapa). “Kepriye prastawa utawa kedaden iku dumadi?”

Unsur terakhir adalah tentang bagaimana proses terjadinya masalah/peristiwa yang tengah dibahas. Biasanya, unsur inilah yang harus dijelaskan secara rinci supaya pembaca atau pendengar tidak kebingungan dengan inti berita.

Dalam penjabarannya pun harus menggunakan konjungsi kausalitas (sebab-akibat). Unsur how (bagaimana) ini pun akan mendukung pernyataan dari unsur why (mengapa). “Bagaimana masalah/peristiwa itu dapat terjadi?”

Tuladha ukara pitakon kepriye utawa kepiye contoh kalimat tanya dalam W5 1H bagaimanakah Basa Jawa sebagi berikut tuladhane.

Kepriye proses evakuasi korban gunung merapi njeblug ing Ngayogyakarta?
Kepriye carane supayane bisa nglamar sliramu dadi garwa?

“Bagaimana proses evakuasi korban gunung merapi meletus di Yogyakarta?”
“Bagaimana kiat untuk bisa melamarmu dan menjadikan istri?”

Kabeh unsur-unsure pawarta iku kudu kaamot ana ing artikel teks pawarta. Luwih maneh, ora kurang ana ing penulisan sastra kayata cerkak wae uga mbutuhake panduan nganggo 5W 1H. Supayane anggone nulis luwih gampang gawe urutane informasi.

Ana ing ilmu jurnalistik pedoman unsur W5+1H iki asring kasebut “Piramida terbalik”

Lumrahe 5W 1H iki nganggo ukara pitakon. Tuladhane W5+1H kanggo nata informasi ana ing sajrone teks pawarta.

Nah, keseluruhan dari unsur-unsur ini harus ada dalam sebuah artikel atau teks berita.

Bahkan tak jarang, penulisan karya sastra seperti cerpen pun juga membutuhkan panduan 5W 1H ini.

Tujuannya yaitu penulis bisa lebih mudah dalam menyusun informasinya.

Pada ilmu jurnalistik, pedoman 5W 1H ini lebih sering disebut sebagai “Piramida Terbalik”. Teori 5W 1H ini biasanya akan menggunakan kata tanya. Contoh 5W 1H untuk menyusun informasi dalam sebuah teks berita.

Demikianlah informasi tentang unsur-unsur pawarta Basa Jawa lengkap dengan tuladha ukara pitakon contoh pertanyaan menggunakan rumus W5+H1 (nganggo rumusan W5 H1). maturnuwun sudah mampir, salam kenal dan wassalamu’alaikum.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top