Sebutna unsur unsur pawarta bahasa jawa! Lan apa bae? Sebutkanlah apa saja unsur-unsur pawarta dalam Bahasa Jawa (yang mengandung W5+H1)! Apa saja? Pawarta kang apik iku kudu ngandhut unsur-unsur 5W + 1H, yaiku : Penjelasan utawa andharan saka materi kang …

Unsur-Unsur Pawarta 5W+1H Basa Jawa, Tuladha ukara Pitakon Read more »